Conversation

 

Pētniecības metode, kurā daļēji strukturētā vai vāji strukturētā veidā tiek veiktas intervijas ar informantiem – cilvēkiem, kuri atbilst pētījuma mērķa grupai un kuri ir atvērti dalībai pētījumā, veltot laiku brīvai neformālai sarunai ar pētnieku kādā ērtā vietā. Atkarībā no pētījuma tēmas intervijas var notikt, gan birojā, gan kādā kafejnīcā, gan arī pie informanta mājās. Gatavojoties intervijai, tiek izstrādātas vadlīnijas ar tēmām un jautājumiem, taču sarunas gaitā jautājumu formulējums un kārtība var tikt mainīta, lai pēc iespējas precīzāk izzinātu informanta skatpunktu un pieredzi. Šī ir piemērota metode klientu pieredzes izziņai.

fgd

 

Fokusgrupā piedalās vairāki intervējamie dalībnieki un diskutē par kādu iepriekš formulētu tēmu. Diskusijā akcents tiek likts uz grupas dalībnieku savstarpējo mijiedarbi. Diskusija ir neaizstājama metode jaunu ideju radīšanai, kvantitatīvo pētījumu hipotēzes formulēšanai, instrumentāriju, iespējamo komunikācijas problēmu atklāšanai, produkta vai pakalpojuma dizaina radīšanai. Jārēķinās, ka katra fokusgrupa ir unikāla – svarīgas ir dalībnieku savstarpējās attiecības, kas veidojas diskusijas laikā, veids kā dalībnieki reaģē klausoties citos dalībniekos un ietekmējoties no tiem.

Chair

 

Pētniecības metode kurā tiek analizēti jau esošie dati - veiktu pētījumu dati, statistikas un apsekojumu dati, atvērtie dati, publiski pieejami dokumenti, u.c. avoti. Pirms analīzes uzsākšanas tiek izvērtēta gan katra datu avota uzticamība, gan arī primāro datu iegūšanas metodes un lietotās definīcijas.

Puzzle

 

Pētniecības metode, kura ietver sistemātisku teksta satura analīzi pēc iepriekš noteiktām kategorijām. Tiek izmantoti gan no interviju un diskusiju transkriptiem veidoti teksti, gan tiešsaistes komentāri interneta portālos, gan arī dažāda tipa dokumenti. Analizējamā teksta izvēle ir atkarīga no pētījuma tēmas.

Speech

 

Pētniecības metode, kurā mērķa grupu pārstāvošie respondenti patstāvīgi tiešsaistē elektroniskā vidē sniedz atbildes uz strukturētiem jautājumiem. Interviju iespējams organizēt, izsūtot aptaujas elektronisko saiti uz pasūtītāja norādītajām e-pasta kontaktadresēm, vai arī ievietojot aptauju kādā no mūsu sadarbības partneru paneļiem.

Phone

 

Pētniecības metode, kurā visbiežāk strukturētā vai daļēji strukturētā veidā, izmantojot elektroniskus palīglīdzekļus atbilžu saglabāšanai, tiek veiktas telefoniskas intervijas ar definētās mērķauditorijas respondentiem. Speciāli apmācīti intervētāji veic zvanus respondentiem vai nu izmantojot pasūtītāja sniegto kontaktu datubāzi, vai izmantojot speciālu reprezentatīvās izlases veidošanas programmatūru.